Jivana Charite

shrIraghUttamaraMghrirA jIvayugmadalli

shirabAgi sharaNAdedhanya nAde

 

shrIrAma chaMdrana pUrNAnugrahapUrNa

pAtraru emma pAlisuva karuNALu

 

shrIhaMsalkShmIsha paramAtma sarvEsha

brahma sanakAdigaLaguruparaMpareya

brahmapada IduvashrI madAnaMdatIrthara

charaNanIrEruhagaLalli sharaNAde

 

pamkEruha nAbha narahari mAdhava

akShObhya jayatIrtha vidyAdhirAja

vAgvajra rAjEMdra kavipara kavIMdra

vAgIshashrIrAma chaMdrarige sharaNu

 

shRIrAmachaMdra karaja dirvarigU

eraDa neyavaru vidyAnidhiya hasata

araviMdOtpannaraghunAtharige namO embe

sUrivara raghuvaryaralli sharaNAde

 

raghuvarya gururAja karakamala saMjAta

raghUttama tIrthara charaNikA namipe

agaNita guNAMbudhi aghadUra raghupatiya

hRudguhA OLahorage kAmbuvadhIra

 

rAmachaMdrAchArya nAmabAlakanu

brahmachAriyu druDa vratanu haribhakta

sumanOharamUrti guNagaNAlaMkRutanu 

ImahAvEdAMta pITakke arha

 

tamma maTashishyaralu mAdhwa janarallU

sumahApaMDitaru irutiddarUnu

ImahApurushabAlanE takkavareMdu

nEmisidaru pITakke raghuvarya guruvu


raghUttama tIrthanAmadi turiyAshrama

raghu varyarIrAma chaMdrage ittu

rAghavana pUjAdi saMsthAna adhikAra

nimAMtavidyA odagi sidarutIvra

 

chikkayI yativarage tAvEbOdhisi uLida

mikkella vidyegaLa kaliyabEkAgi

akkaradipATa pELuvavaidikananna

raghuvarya gurugaLu niyamana mADidaru

 

vEdavEdAmta sacchAstra paMDitanu

vidyArthi bahumaMdige pATapELuva

vidwAMsa Orvanna raghuvaryatIrtharu

vidya kalisalu ErpADumADidaru

 

ShEshappanAyakara makkaLu Irvarali

jyEshTaputranu vidvAm saralipramukha

shishyarUbahujanaru Itanige uMTu

bhUshaNavaMdenisidanu mAdhwa namUhakke

 

sAviradanAnUru eppatta ombhattu

saMvatsaradali shAlivAhana shakadi

divasatadige kRushNajyEshTa  piMgaLadi

shrIvarasa purake teraLidaru raghuvaryaru

 

dayALuraghUvaryaru samAdhistharAgalu

bAlyaastheyalli idda raghUttamaru

vidyAvyAsaMga guruniyAmana daMteyE

 

gaiyalu pOdaru A vidwAMsa nalli

 

maNUru emdaihsaru uLLa AUralli

ghana vidyanmaNiyalli kaliyuvAga

dhanavaMta UrunAyaka raghUttamaralli

binnaisida bhOjana kebarabEkaMdu

 

swAmi gaLige pATahELuva vipranU

Amaneyalli UTakke baMdidda 

nEmaAhnikamugisi gurugaLu baralikke

tAmasavu Ayitu vilaMbavuswalpa

 

swAmigaLa bAlyatva vidyArthitvavu

AmanegRuhasthanannU vipranannU mOhisitu

tammayOgyate sthAna maretugarvadivipra

swAmigaLa lekkisade kuLitanubhOjanake

 

aMdurAtri swapnadalli raghuvaryagurugaLu

baMdupELidaru tamma priyashishyarige

iMdinArbhya pATavanilisu vipranali

kuMdillade pATahELuvi nIvE

 

IrIti swapnavu Agi raghUttamaru

vipranalli pATakke pOguvudu toredu

ApaMDitavaryagiMta uttamarIti

tApELidarupATa maTadishishyarige

 

gurugaLali hari ippa gurudwAra olivanu

guru anugraha iddarE hari anugraha

guruprasAdava paDeda shrIraghUttamarige

shAstra~jnAnavu prajwalisitu pUrNadali

 

jAtAparOkShgaLu dEvatAMsharivarige

~jnAtavAguva padavAkyada tAtparya

IdEvatAMsha shrIraghUttama guruvararu

saMdEhavillade tiLidu bOdhisidaru

 

tannallivyAsaMga pUraisadabAla

EnupATaavahELi shakta neMdariye

kANade mareyAgi niMtu Avipra

shravaNamADida gurugaLu bOdhisuvudu

 

saMdighdhavAgi tannagidda vishayagaLannU

adbhuta rItiyalli anAyAsavAgi

ativishidi raghUttamaru pELalu kELi

baMdu muMde niMtu namisidama vipra

 

tAnumADida edAsIna aparAdhagaLa

ghanadayadikShmisa bEkeMdu bEDutta

tanu daMDavat bhuviyali biddhu namisidanu

dhInadayALu guru abhayanIDidaru

 

digvijayamADutta allalli durmata

durvAdigaLannu khaMDisi siddhAMta

tatvabOdhisi jagatprakhyAtarAdaru

shAshwatanija sukhamArgadarshakaru

 

raghuvarya gurugaLunErswapnadali

raghUttamarige pELidaprakAra

digvijaya samayadi saMsthAnakkebhUshaNa

bage bage vastuparihAra sErisidaru

 

vEdAMta sAmrAjya rAjagururAjaru

hasti ghOtTaka koMbu vAdyamELagaLu

suttlUvidwa~jnana vEghOshada madhya

muttu pallikkiyoLu kuLitaru dEvarasaha

 

pOdakaDegaLali digvijaya rAmArpaNe

vidwat jana sabha vAkyArthapATha

siddhAMtasthApane durmatanirAsavu

sAdhusajjanara uddAra pratidinavu

 

bAdarAyaNa nirNItarItiyali

madhwarAyaru baradagraMthagaLige

adbhuta TIke jayatIrtharu mADiharu

tadbhAva bOdhavu shrIraghUttamara rachane

 

TIkA bhAvabOdharu eMduprakhyAta

raghUttamara ellellu vidwa~jnaru

nagara paTTaNA grAmanAyakaru pramuKharu

swAgata arpisi pUjisi archisidaru mudadi

 

puTTidArabhya haripAdakamaladi mana

iTTu raghuvaryarU koTTa saMsthAna

paTTa aLisarvOttamanannasEvisi

shrEshTatama sukhaprada mArgatOriharu

 

hadinaidunUru hadinELushaka manmatha

shuddhaEkAdashi poushyadalihariya

pAdasEridaru saMsthAna aDaLita

vEdavyAsatIrtharu mADalike biTTu

 

mattoMdu aMshadali vRuMdAvanadoLu

hattAvatAra harithyAna parariharu

bhaktaru allalli archisisEvisuva

mRuttike yallusaha iddu pAliparu

 

vRuMdAvanatirukOilUr maNaMpUDi

eMdukareyalpaDuva grAmadalli ihudu

iMdushEkhara chApadiMda udisidapuNya

nadiyuhariyutte majjanavu aghaharavu

 

araviMdAsana modalAda suravRuMda

vaMditaramApatiyu raghUttamAmtastha

vRuMdAvanadi guruharibhakti pUrvakadi

baMdusEviparige vAmchitagaLIva

 

gALi bisilu maLe maMjugaLa lekkisade

ramAlOlana dhyAnisuta vRuMdAvana doLu

kuLutiharu paramakAruNika rIgurugaLu

pAlisutiharu emma anugAla dayadi

 

vRuMdAvana darshana tIrtha namaskAra 

pradakShNe archane hastOdaka

vaMdne sEvAdigaLa mAlpasajjanara

kuMdu korategaLaLiv ishTarthapradaru

 

pilli shUnyAdi vAmAchAra pIDegaLu

gALi dushTagraha paishAchAdigaLu

kaLavaLike buddhibrama vyAdhidAridrAydi

elladOshagaLanna pariharisuvaru

 

nischalavairAgya~jana bhakti aparOkShava

sEvipayOgyarige odagisi uddarisi

sarvavidhadalu bhAgyaAyushyaArOgya

Ivaru bhaktiyali smarisi vaMdiparge

 

uttama taragati dEvatAMsharu ivaru

madhwamata dugdAbdhi pUrNachaMdra

hattutiMgaLu hottuhetta uttamasAdhvi

mAteyabhAgya EnaMbe iMthavara

 

sUrisuravara shrIraghUttamara charaNadali

sharaNAde ennaya ennasEridavara

paripari pIdEgaLa pApagaLa aLidu

kAruNya OudAryadi pAlisuvaru

 

saridawara pinAkiniyalli kEshavajagava

IraDiyali aLida trivikramanusiriyu

irutiharu hanuma, shiva, skaMda tIragaLali

sharaNaMbe ivarellarige shrIraghUttamarigU

 

kamalabhavapita shrIprasanna shrInivAsa

kamalAyuta vishwarUpa trivikramanige

bhImashivaskaMdarige priyatama raghUttamarige

I maMgaLa charitra shrIkRushNArnitavu

 

||shrI kRushNArpaNamastu||

 

 

श्री रघॊत्तमतीर्थ गुरुभ्यॊः नमः